Sektori i dyerve dhe dritareve

Ky sektor merret me prodhimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve nga plastika dhe alumini.

Llojet e dyerve dhe dritareve: